Hummeln

Hummeln har en areal av 540 ha och är belägen i viråns vattensystem.
Sjön betecknas som näringsfattig och omges huvudsakligen av barrskog. Det är en mycket djup sjö som bildats av ett meteoritnedslag. Medeldjupet ligger på 13,3 m med ett största djup på 61,5 m.
Sjön är flikig med en del mindre öar. Stränderna är ställvis branta och steniga.
Hummelns djupområde är stort och är beläget i sjöns södra del.
Sjöns bottnar består omväxlande av dy, sten och block. Vegetationen i sjön är generellt sparsam, påträffas i sjöns grunda vikar och domineras av säv, näckrosor och sjöfräken. Inslag av bladvass och gäddnate finns i vissa vikar.

Ph värdet ligger runt 7. Pga. den tillfredsställande Ph nivån har sjön aldrig varit föremål för kalkning.
Vattenprovtagningar har sedan mitten av 1970 talet utförts årligen i olika delar av sjön. Dessa visar på att sjön har en god buffertförmåga.
Tillrinningen är mycket liten varav det största flödet kommer från sjön Stora Brå.

I sjön har även kvarlevor av glacialrelikter påträffats som härrör från den senaste istiden, då havet hade större utbredning än nu.
Förklaring härtill är att Hummeln ligger under högsta kustlinjen och är tillräckligt djup för att det s.k. språngskiktet kan bildas.
Glacialrelikter utgör ofta värdefull föda för fisk t.ex. laxartade fiskar. Fynd av fyra olika arter har gjorts nämligen pungräkan, taggmärla, hoppkräfta samt vitmärla. Även hornsimpan räknas till glacialrelikterna.
En annan art unik för sjön Hummeln är Nissöga, vilken är den hittills sydligaste populationen i Sverige.

Vid provfiske 1999 konstaterades att det inte fanns mindre än 17 fisk arter i sjön Hummeln.


Dessa var:

Abborre
Björkna
Braxen
Benlöja
Gädda
Gärs
Gös
Hornsimpa
Lake
Mört
Nors
Nissöga
Ruda
Sarv
Siklöja
Sutare
Ål


Vattenbeskrivning och tillrinning
Vattensystem                                Virån
Sjökordinater                       1528260/6361620
Höjd över havet                            54,9 m
Avrinningsområdets storlek          127,93 km2
Näravrinningsområdets storlek       35,82 km2
Sjöyta                                        540 hektar
Sjövolym                                    71 770 000 m3
Medeldjup                                     13,3 m
Sjödjup max                                 61,5 m
Teoretisk vattenomsättningstid         2,96 år
Beräknad avrinning                         6 m3/sek
Årsavrinning                                 24 206 000 m3