Hummelns fiskevårdsförening

Fiskevårdsområdesförening bildades den 15 januari 2003 utan föregående förrättning vilket innebär att samtliga fiskerättsägare har ställt sig positiva till att fiskevårdsområdet har bildats.

Styrelsen förvaltar Hummelns fiskevatten åt Malghult och Systertorps byar, vilka har tillfört ett ekonomiskt startkapital till föreningen. Efter tre års verksamhet ser vi nu att föreningens ekonomi är så stabil att den nu med egna medel kan utveckla sjön till gagn för allmänheten.
Fiskevårdsområdet omfattar hela sjön Hummeln med en areal om 540 ha. Sjön är en attraktiv fiskesjö som sedan länge uppmärksammats av olika myndigheter för bl.a. natur, kultur och friluftsliv.

Hummeln är en artrik fiskesjö, då 17 olika fiske arter fångades vid provfiske 1999. Här finns mycket grov abborre, gott om gädda och siklöja. PH-värdet ligger mellan 7-8, vilket är mycket tillfredsställande.

Projekt
Styrelsen arbetar för närvarande med ett gös projekt, som innebär att ca 30 000 gös yngel skall inplanteras i sjön fördelat på 3 år, vilket beräknas kosta 75 000 kr.

Styrelsen arbetar även med att utveckla och göra sjön mer tillgänglig genom att iordningsställa Kalkvikstan. Syftet är att göra sjön mer attraktiv samt ge bättre tillfälliga uppställningsplatser för våra fiskekortslösare.

Inplantering av gös
Inplantering av gös